قیام ایران- خوزستان، ایذه

شروع تظاهرات مردم ایذه در استان خوزستان

گزارش خبرنگار سیمای آزادی از تظاهرات مردم ایذه

قیام ایران- خوزستان، ایذه – توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه