قیام ایران – دانشگاه تهران، بکارگیری تفنگ ساچمه‌ای

قیام ایران – دانشگاه تهران، بکارگیری تفنگ ساچمه‌ای علیه دانشجویان