ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۳ ) – مسعود رجوی ۱۱ دی ۱۳۹۶

جواب خلیفه ارتجاع، در یک کلام اینست: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

آتش جواب آتش

ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۳ ) – مسعود رجوی ۱۱ دی ۱۳۹۶