اخبار و گزارشات ازقیام ایران۱۳-سه شنبه۱۲دیماه۱۳۹۶

اخبار و گزارشات ازقیام ایران۱۳-سه شنبه۱۲دیماه۱۳۹۶

پاره کردن بنر خمینی و شعار خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله