پیام علی معزی زندانی سیاسی در همبستگی با قیام کنندگان-سه شنبه۱۲دیماه۱۳۹۶

پیام علی معزی زندانی سیاسی در همبستگی با قیام کنندگان-سه شنبه۱۲دیماه۱۳۹۶