ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۵ ) – مسعود رجوی ۱۹ دی ۱۳۹۶

اذعان خلیفه درهم شکسته ارتجاع به قیام و آتش خشم ملت

گواهی تحمیلی به نقش ارتش آزادی و عملکرد مقاومت سازمان یافته تحت عنوان راس سوم مثلث سرنگونی

شاه سلطان ولایت ، تیغ و تقاص و تهدید، دیگر اثر ندارد!

ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۵ ) – مسعود رجوی – ۱۹ دی ۱۳۹۶