قیام ایران – گفتگو با اسدالله مثنی

قیام ایران – گفتگو با اسدالله مثنی

بررسی سخنان روحانی

مواضع روحانی  در رابطه با بحرانها و بن بستهایی که قیام آنها را در معرض دید همه قرار داده است