قیام ایران – گفتگو با جواد دبیران معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان

قیام ایران – گفتگو با جواد دبیران معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان

بررسی تلاش رژیم برای فراری دادن محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه رژیم از چنگال عدالت آلمان