پیام کانون شورشی اشرف ۱۰۰۰ – تهران – ۱۹دیماه۱۳۹۶

پیام کانون شورشی اشرف ۱۰۰۰ – تهران – ۱۹دیماه۱۳۹۶

در پاسخ به پیام شماره۴ رهبری