پیام کانون شورشی اشرف ۱۱۲ – تهران – ۱۷دیماه۱۳۹۶

پیام کانون شورشی اشرف ۱۱۲ – تهران – ۱۷دیماه۱۳۹۶

در پاسخ به پیام شماره۴ رهبری