یورش مأموران اطلاعاتی رژیم و دستگیریهای خودسرانه در چند شهر ایذه

یورش مأموران اطلاعاتی

بنا‌ به گزارشات رسیده مزدوران لباس‌شخصی و مأموران اطلاعات بدنام آخوندی با یورش به خانه‌ها و یا مغازه افراد در شهر ایذه اقدام به دستگیری هموطنان می‌کنند.

بنا بر همین گزارش در قزوین نیز این مأموران هموطنان را در خانه‌هایشان دستگیر کرده و به محلهای نامعلومی منتقل می‌کنند.

از جمله افراد دستگیر شده رضا جوادی از اقبالیه در قزوین است که خانواده وی هم‌اکنون از محل نگهداری وی مطلع نیستند.

یورش مأموران اطلاعاتی رژیم و دستگیریهای خودسرانه در چند شهر ایذه