یورش مأموران اطلاعات آخوندی به خانه‌ها و دستگیریهای جوانان در ایذه و قزوین

یورش مأموران اطلاعات آخوندی به خانه‌ها و دستگیریهای جوانان در ایذه و قزوین:

بنا‌به گزارشات رسیده مزدوران لباس شخصی و مأموران بدنام اطلاعات آخوندی به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش خیزشها و قیام با یورش به خانه‌ها و یا مغازه افراد در شهر ایذه اقدام به دستگیری هموطنان میکنند.

بنا بر همین گزارش در قزوین نیز مأموران جنایت‌پیشه هموطنان را در خانه‌هایشان دستگیر کرده و به محلهای نامعلومی منتقل میکنند. از جمله افراد دستگیر شده رضا جوادی از اقبالیه در قزوین است که خانواده وی هم اکنون از محل نگهداری وی مطلع نیستند.

یورش مأموران اطلاعات آخوندی به خانه‌ها و دستگیریهای جوانان در ایذه و قزوین