ادامه اعتصاب کارگران نیروگاه یزد 

روز شنبه ۲۳دی۹۶ اعتصاب کارگران نیروگاه یزد که از روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه آغاز شده بود؛ ادامه دارد.

ادامه اعتصاب کارگران نیروگاه یزد