تعلیق تحریمهای اتمی رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا

تعلیق تحریمهای اتمی رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا

گفتگو با علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا