اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی وعده و وعیدهای دروغین

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی وعده و وعیدهای دروغین:

روز شنبه۲۳دی۹۶ کارگران نیشکر هفت‌تپه با تجمع در محوطه شرکت کشت و صنعت دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و وعده‌های دروغین کارگزاران دزد و غارتگر رژیم دست به اعتصاب زدند.

در حال حاضر کارگران بخشهای کشاورزی، دفع آفات وبخشی ازآبیاری در مقابل درب ورودی تجمع کرده، در را بستند و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی وعده و وعیدهای دروغین