پیام کانون شورشی اشرف ۲۴۸

پیام کانون شورشی اشرف ۲۴۸

در پاسخ به پیام شماره۴ رهبری