پیام کانون شورشی اشرف ۲۷۴

پیام کانون شورشی اشرف ۲۷۴

در پاسخ به پیام شماره۴ رهبری