سرود ای رفیقان

سرود ای رفيقان

از سرودهاي انقلابي سال ۱۳۵۷به همراه تصاویری از قیام ایران