حملات هوائي و درگيري، در شبه جزيره سينا همزمان با تهاجم نيروهاي مصري عليه شبه نظاميان

حملات هوائي و درگيري

ارتش مصر روز دوشنبه  23 بهمن طی بیانیه یی که از تلويزيون دولتي این کشور پخش شد، گفت نيروهاي امنيتي مصر  12 شبه نظامي بنیادگرا را كشته و 92 نفر مظنون را دستگير كردند .

در اين حملات دهها اهداف شبه نظاميان در شبه جزيره سينا نابود شدند.

-براساس بيانيه هاي ارتش مصر در آخرين حملات از روز جمعه تا كنون براي نابود كردن شورشيان كه متهم به مجموعه يي از حملات هستند در حدود 28 نفر از شبه نظامي ها كشته شده اند.

در بيانيه ارتش مصر گفته شده است حداقل 60 هدف متعلق به شبه نظاميان مورد حملات هوائي قرار گرفته شده اند..

حملات هوائي و درگيري، در شبه جزيره سينا همزمان با تهاجم نيروهاي مصري عليه شبه نظاميان

استودیو خبر, جهان |