اعدام -انتقال  15 تن  از زندانيان  گوهردشت برای اعدام  به سلول هاي انفرادي

اعدام

دژخیمان خامنه ای  روز دوشنبه 23 بهمن ۱۵ نفر از زندانيان زندان گوهردشت  کرج را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منقل کردند.

گفته می شود قرار گرفته اند این زندانیان پس از انجام آخرين ملاقات با خانواده هايشان، سحرگاه روز چهارشنبه اعدام شوند.

اسامی سه تن از زندانیان عبارتند. فاضل ميرزائي ،.محمد صالح  و  مهدي احمدي

 اعدام -انتقال  15 تن  از زندانيان گوهردشت برای اعدام  به سلول هاي انفرادي