اپوزيسيون نمايي دجالگرانه آخوند روحاني! – مقاله

اپوزيسيون نمايي دجالگرانه

بخشي ازحرف هاي آخوند حسن روحاني درمورد انتخابات، رجوع به همهپرسي و صندوق راي و اين ادعا كه قانون اساسي بن بست ها را برداشته ومي تواند نظام را ازبن بست فعلي هم نجات بدهد، با واكنش رسانه ها و مهره هاي باند مقابل روبرو شد و بلافاصله آنرا مورد نقد وبه عبارت دقيق مورد تمسخر قراردادند.

سايت   مشرق وابسته به باند خامنه اي 22بهمن96  درواكنش به اين حرف هاي رئيس جمهور ارتجاع، توپ را درزمين او انداخت و نوشت: «ايده مركزي دولت شما در اعتماد و تعامل با آمريكا“ به بن بست رسيده  است».

اين سايت حكومتي حرف هاي اورا نيز درزمنيه رفراندوم ، همه پرسي  و… ” رفتار ناجوانمردانه” ناميد.

پاسدار عبدالله گنجي مديرروزنامه جوان ارگان بسيج سپاه پاسداران ضد خلقي  نيزسخنان رئيس جمهور آخوندي را “عوام گرایی مدرن و نخبه فریبی” ناميده  واين سوال را مطرح كرده است «ا ین که یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بن بست نمایی برای رفراندوم کند دارای کفایت سیاسی است؟». (جوان 22بهمن 96 )

كيهان خامنه اي سخنان اورا را مباحث انحرافي ناميد كه با طرح اين مباحث «مایل است پاسخگوی عملکرد خود نباشد و همچنان مردم را سرگرم حواشی سازد».

حسام الدين برومند  يكي از عناصر باند خامنه اي روحاني را خسته و فرسوده ناميد كه دركانون قدرت است، «اما پز اپوزيسيوني مي دهد». ( خبرگزاري ميزان23 بهمن 96 )

صرف نظرازحرفها وحملات باند مقابل به شيخ حسن روحاني در رابطه با ناپرهيزي  او در زمينه برگزاري رفراندوم، حرفهاي او اعتراف به دو واقعيت اساسي است.

وجه اول اين كه  اين حرفها  نشان دهنده بن بست حاكميت آخوندي در همه زمينه ها و ازجمله در زمينه كنار آمدن باندها با يكديگر براي حكومت كردن و چگونه حكومت كردن در راستاي سركوب و چپاول اموال مردم است.

صرف نظر از وجه دجالگرانه اين حرفها  كه به آن هم اشاره خواهد شد،  اين سخنان توسط رئيس جمهور  آخوندها  و به قول آن مهره باند خامنه‌اي” پزاپوزيسيوني” دادن او، بيانگر اوضاع فلاكت باري است كه تمامیت رژيم در آن گرفتار است

وجه ديگر حرف هاي روحاني وجه دجالگرانه و فريبكاران آن در زمينه راي و راي كشي و همه پرسي است.

اين آخوند شياد آنچنان ادعاي همه پررسي و رجوع به آراي مردم مي‌كند كه گويا در حاكميت ولايت فقيه مردم و راي آنها ارزشي دارد.

واقعيت اين است كه پز دجالگرانه روحاني درزمينه همه پرسي و… آنچنان كه وي به صراحت اعلام مي كند براي برگرداندن دوباره ريزشي هايي از باند خود و باند مغلوب به قطار حاكميت است.

تمامي مقدمه چيني ها و به قول معروف صغري- كبري بافتن اين شيخ شياد براي اين است كه خود و باندش به منافع پست و نامشروع شان برسند. آنجا نيز كه اشاره مي كند عده اي از قطار انقلاب خارج شده‌اند و بايد تلاش كرد دوباره آنها را به قطار انقلاب برگرداند، منظورش عناصر ومهره هاي دهه شصتي هستند كه در قتل و كشتار انقلابيون و بهخصوص اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران، دست داشتند،  اما بعداً در جنگ قدرت و چپاول در موضع مغلوب قرار گرفتند.

آری، روحانی نمیتواند با این شیادیها و علم کردن مساله رفراندوم وضعيت قفل و بن بستي كه رژيم در آن گير است را دور بزند. این واقعيتي است كه خروش قيام مردم ايران آن را به ثبت داد.

بن بست اصلي شكاف عميق بين تماميت حاكميت ولايت فقيه با مردم به پا خاسته ايران زمين است كه با شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه خواسته خود را كه همانا سرنگوني تماميت اين رژيم است اعلام كردند.

آري  بن بست آنجا شكسته مي شود كه اين خواسته يعني سرنگوني نظام فاسد آخوندي محقق شود.

اپوزيسيون نمايي دجالگرانه آخوند روحاني! – مقاله

استودیو خبر, سیاسی |