تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین در رشت، مقابل استانداری 

تجمع اعتراضی غارت شدگان

صبح امروز سه شنبه ۲۴ بهمن؛ غارت شدگان رشت در مقابل استانداری رژیم  در این شهر تجمع اعتراضی برگزار  کردند.

تجمع کنندگان  سپس به سمت شعبه گلسار اقدام به راه پیمایی  کردند.. کارگزاران رژیم علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شعار دادند

روحانی دروغگو ۹۸ درصدت کو

دولت ور شکسته رو پول ما نشسته

عزا عزااست امروز روز  عزاست امروز پولهای ما مردم زیر عباست امروز

غارت شدگان به سمت کاسپین تخم مرغ گندیده پرتاب کردند