حاصل ۳۸ سال جنایت و چپاول نظام ولایت فقیه در ایران

حاصل ۳۸ سال جنایت و چپاول نظام ولایت فقیه در ایران

فراگرفتن بخش عمده ای از قاعده هرم اجتماعی توسط فقر