دادخواهی خون شهیدان قیام ایران توسط مریم رجوی

دادخواهی خون شهیدان قیام ایران توسط مریم رجوی

گزارشی از روزنامه المدینه چاپ عربستان از فعالیت های اخیر رئیس جمهور مقاومت ایران