شعله های قیام – آتش زدن بنر های خمینی و خامنه‌ای در شهرهای میهن

شعله های قیام

قيام ايران  ،آتش زدن وپاره كردن بنر خامنه اي وخميني ودهه زجر … درشهرهاي مختلف

-کرمانشاه :‌ به آتش کشیدن بنر خامنه ای خمینی …به اميد مرگ جمهوري اسلامي

-اصفهان :‌به آتش کشیدن بنر خامنه ای ….مرگ بر خامنه اي

-مشهد : پاره کردن بنر خامنه ای خمینی

-بهبهان :‌ به آتش کشیدن بنر خامنه ای ….مرگ بر ديكتاتور….

-همدان :‌ به آتش کشیدن عکس خامنه ای دهه زجر

-تهران:‌ پاره کردن بنر دهه زجر رژیم توسط یک خانم

-مشهد :‌آتش کشیدن بنر خامنه ای

-تنکابن :‌به آتش کشیدن بنر خامنه ای

-ویسیان لرستان :‌به آتش کشیدن بنرها و عکس های دهه زجر و عکس خامنه ای خمینی

-همدان :‌به آتش کشیدن عکس خامنه ای و خمینی

-مشهد:‌به آتش کشیدن بنر دهه زجر عکس خامنه ای خمینی

-اراک:‌به آتش کشیدن بنر دهه زجر

-چناران – خراسان :‌به آتش کشیدن بنر دهه زجر رژیم

-رشت :‌پاره کردن عکس خمینی

-سقز:‌به آتش کشیدن بنر خمینی دهه زجر رژیم

-خرم آباد:‌ پاره کردن بنر دهه زجر رژیم عکس خامنه ای خمینی

-ارومیه:‌پاره کردن بنر دهه زجر رژیم

-کرج :‌ پاره کردن بنر دهه زجر رژیم

-تهران :‌پاره کردن بنرهای دهه زجر رژیم

-تهران :‌به آتش کشیدن عکس خامنه ای توسط کانون شورشی ۶۵۴