دردها و تجارب انقلاب ضد سلطنتی در ایجاد هسته‌ها و تشکل‌ها

دردها و تجارب انقلاب ضد سلطنتی در ایجاد هسته‌ها و تشکل‌ها

گفتگو با کریم رشیدی