مردم ايران خواستار توقف دخالتهاي منطقه‌ای رژیم ایران هستند

مردم ايران خواستار توقف دخالتهاي منطقه‌ای رژیم ایران هستند

گزارشي از اسكاي نيوز در رابطه با دخالتهاي رژيم در منطقه