هدر نائورت: عاصمه جهانگیر بطور خستگی ناپذیری از طرف مردم ایران که خواهان آزادی هستند، جنگید

 

هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی پیامی اعلام کرد:‌

ما در سوگ مرگ نابهنگام عاصمه جهانگیر حامی حقوق بشر و دموکراسی پاکستان به پاکستان و سایرین در سراسر جهان می پیوندیم.

او سالها شجاعانه از حقوق کسانی که صدایی نداشتند و جلودار حکومت قانون و دموکراسی و حقوق بشر شامل آزادی مذهب یا عقیده بودند دفاع می کرد.

آخرین کاری که در دست داشت بعنوان گزارشگر ویژه حول اوضاع حقوق بشر در ایران بود که بطور خستگی ناپذیری از طرف مردم ایران که خواهان آزادی، کرامت انسانی و احترام برای حقوق بشر هستند جنگید.

او بعنوان سومین گزارشگر ویژه برای آزادی مذهب و عقیده، درک و فهم جهان را نسبت به درد و رنج اقلیتهای مذهبی در سراسر جهان با بصیرت و اشرافی که با تحقیقاتش داشت برای حفاظت از آنها که مورد اذیت و آزار بودند جنگید.

هدر نائورت: عاصمه جهانگیر بطور خستگی ناپذیری از طرف مردم ایران که خواهان آزادی هستند، جنگید

استودیو خبر, جهان, سیاسی |