دفاعیات مسعود رجوی

 

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه – بهمن ۱۳۵۰