سخنرانی سرجو دلیا در کنفرانس فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی سرجو دلیا

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

سرجو دليا – دبير انجمن به قابيل دست نزنيد

خانم رئيس‌جمهور، همکاران و دوستان عزيزم در مقاومت، پانزده سال است که من با مقاومت ايران آشنا شده و در جلسات و برنامه‌هاي آن شرکت مي‌کنم. بنابراين مي توانم بگويم که خودم را در اين برنامه هاي شما، برنامه هاي ما، مهمان تلقي نمي کنم. من خودم را عضو اين خانواده مي‌دانم. شما برادران و خواهران من هستيد، همان‌گونه که اعضاي يک خانواده با هم خواهر و برادرند. پيوند عميقي بين ما فعالان عدالت و آزادي در کشورهاي خودمان و در اروپا با کساني که در ايران مقاومت مي‌کنند و براي برقراري عدالت و آزادي فعالند، وجود دارد. من عميقاً اعتقاد دارم که ما، بين آن‌چه که ما هستيم و آن‌چه كه در اين سال‌ها انجام داده‌ايم، با آن‌چه هم‌اکنون در ايران اتفاق مي‌افتد، پيوندي تنگاتنگ وجود دارد.

من مايلم بسيار صريح بگويم، خيلي ساده است که گفته شود من در طرف مردم ايران هستم؛ اغلب اتفاق مي‌افتد که کساني که جرأت ايستادگي در مقابل رژيم آخوندي را ندارند، براي خلاصي از عذاب وجدان بگويند، ما در طرف مردم ايران هستيم. خير، اين کافي نيست؛ بايد گفته شود: من در طرف مقاومت ايران هستم. بايد گفته شود: من در طرف شوراي ملي مقاومت ايران هستم. مي‌شود از اين هم فراتر رفت: ما جزوي مقاومت ايران هستيم.

خانم مريم رجوي، شما يک وظيفة فوق‌العاده داريد که ما اميدواريم بتوانيم در سبک‌کردن اين بار مسئوليت سنگين شما موفق باشيم، مددکار مبارزة شما باشيم و خودمان را جزو اين مقاومت تلقي کنيم. برنامه 10 ماده‌يي شما طرحي است براي يک ايران نوين که همة ما آرزوي آن‌را داريم و آن‌را طلب مي‌کنيم. واقعيت نوين از داشتن و پرورش رويايي در ذهن و عمل واقعي در راستاي آن متولد مي‌شود. واقع‌گراهاي واقعي همانا انسان‌هايي با آرزوهاي بزرگ هستند. نيروي شما، از ترکيبي از آرزوها و عمل مشخص براي تحقق آنها نشأت مي‌گيرد. اين نيروي تمام کساني است که مي‌خواهند به واقع اوضاع را تغيير بدهند.

تنها شيوة در کنار مردم ايران بودن اين است كه جزوي از مقاومت ايران باشيم.