سخنرانی مارتین پاتسلت در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی مارتین پاتسلت

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

مارتين پاتسلت -نماينده پارلمان آلمان

خانم رئيس جمهور محترم، دوستان عزيز ايراني،

همكاران محترم ام از پارلمانهاي كشورهاي اروپايي،

هفته گذشته حسن روحاني رئيس جمهور رژيم ناتوان از سركوب قيام مردمي هشدار داد كه ما بايد صداي مردم را بشنويم پيش از آنكه خيلي دير شود.

دوستان عزيز، وقتي ديكتاتورها خودشان مي گويند كه ما بايد به صداي ملت گوش بدهيم مبين آن هست كه يك دوران جديد شروع شده است. اينجا آنجايي است كه ديكتاتورها فهميده اند كه نميتوانند نسبت به مردم بي تفاوت باشند. يعني نميتوانند بي توجه باشند نسبت به آنچه كه در داخل كشور رخ ميدهد.

و من ميگويم كه اين رژيم قادر نيست كه خودش را تغيير دهد. اين حرفها فقط نوعي قرص مسكن هستند كه رژيم ميخواهد براي مردم تجويز كند. آنها به هيچوجه نميتوانند خودشان را تغيير دهند زيرا نميخواهند قدرت خود را از دست بدهند.

خانم رئيس جمهور رجوي، شما اخيرا در جلسات چندين گروه پارلماني در شوراي اروپا سخنراني كرديد. شما از جمله گفتيد كه اروپا مهد دمكراسي است. از اين عبارت من خيلي خوشحال شدم.  اين عبارات ولي فقط از بابت احترام گذاشتن به ما نبود بلكه يك تعهدي را براي ما مي آورد. اگر ما واقعا مهد دمكراسي هستيم پس بايد به همه كساني كه تشنه آزادي و عدالت هستند كمك و ياري برسانيم زيرا اين ارزشها عناصر پايه اي انسان بودن ما هستند. بنظر من مردم ايران و مقاومت دمكراتيك شان تحت رهبري شما خانم رجوي يك انتظار مشروعي را از ما دارند و آن اينكه: اروپا بايد در اين شرايط حساس در كنار مردم ايران بايستد. اروپا نبايد سكوت كند و يا اينكه حتي با زبان دو پهلو صحبت كند.

12 تن از تظاهركنندگان جوان در زير شكنجه جان باخته اند. اين شرم آور است – و من اين را بعنوان يك آلماني ميگويم – كه اين براي من و كشورم شرم آور است كه تاكنون هيچ موضعگيري اي در اين باره انجام نشده است. و ما يعني كساني كه از آزادي و دمكراسي خوشحال ميشويم، هيچ واژه اي براي بيان اين شرم پيدا نميكنيم.

سياست رژيم ايران اساسا در راستاي صلح و ايجاد آرامش نيست زيرا آخوندهاي حاكم بر  ايران بخوبي مي دانند كه اگر در  داخل ايران و در  آن منطقه آزادي پا بگيرد، حكومت آنها در خطر خواهد بود. آزادي يك پتانسيل و ويژگي سرايت و گسترش دارد. از اينرو رژيم از گروههاي تروريستي حمايت ميكند و تصور ميكند كه با تروريسم ميتواند به سركوب آزاديها ادامه دهد. به همين خاطر پولهاي بلوكه شده اي كه در پي توافق اتمي آزاد شدند نه براي بهبود زندگي مردم فقير داخل كشور بلكه براي حمايت از تروريسم و مداخله جويي در ساير جاها و سركوب مردم ساير كشورها هزينه شدند تا جلوي آزادي در آن ممالك را بگيرند.

همه اين موارد را ما بايد علنا بگوييم و از بازگو كردن آن هم باز نايستيم. در زمينه منافع اقتصادي – كه في نفسه منافع مشروعي هستند – ما حق نداريم كه صرفا منافع خودمان را در اولويت قرار دهيم.

من يك بار ديگر خلاصه ميگويم و خوشحالم كه سخنرانان قبلي اشاره كرده و بعدي ها نيز حتما تاكيد خواهند كرد كه اروپا بايد به سياست سكوت خود در قبال رژيم ايران پايان دهد. اروپا بايد خواست مشروع مردم ايران براي تغيير را برسميت بشناسد.

براي ما بعنوان افراد دموكرات اين ميتواند مايه خوشحالي و اميدواري باشد كه در ايران يك آلترناتيو دمكراتيك وجود دارد و اين آلترناتيو در حال رشد است. زيرا مردمي كه شرايط پررنجي را سپري ميكنند و ريسك و خطر زندان و از دست دادن جان بخاطر آزادي را بر خود روا ميكنند، نياز به يك جهت گيري و هدايت شدن دارند. خانم رئيس جمهور برنامه ده ماده اي شما جهت هدف را نشان ميدهد. و وقتي كه ما از كشورهاي دموكراتيك قادر هستيم كه با اين برنامه موافقت و همراهي كنيم نشان ميدهد كه شما ميتوانيد با اين برنامه به مردم تان كه فرياد ساده آزادي را سر ميدهند، سمت و سو بدهيد زيرا براي خواسته ”آزادي” بايد اهداف مشخصي را تعريف كرد.

به همين خاطر تشكر ميكنم و خوشحالم از اينكه در اينجا گردهم آمده ايم و اين اميد را ميخواهم بدهم كه بتوانيم صداي خودمان را در پارلمانهايمان پژواك بدهيم. بحث فقط بحث ايران و آزادي در آينده آن نيست بلكه بحث آينده خود ماست.

متشكرم