سخنرانی پائلو کازاکا در کنفرانس فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی پائلو کازاکا

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

پائولو كازاكا نماينده پيشين پارلمان اروپا از پرتقال

خانم رئيس‌جمهور گرامي؛ اعضاي محترم پارلمان و سنا در پارلمان‌هاي مختلف اروپايي؛ فکر کنم اولين صحبتم بايد تبريک‌هاي بسيار به مردم ايران باشد براي نمايش خارق‌العادة عزم، جرأت و ايستادگي براي ارزش‌هاي آزادي، دموکراسي و حقوق‌بشر که به تمام دنيا ارائه مي‌دهند، آن هم در برابر شديدترين سرکوب و موارد مستمر باصطلاح خودکشي کساني که دستگير شده‌اند. هزاران نفر دستگير شده‌اند، اما هنوز مردم ايران در صحنه هستند و نور را به تمام دنيا در شرايطي نشان مي‌دهند که بسياري از مردم نسبت به ارزش‌هاي جوامع متمدن ما بدبين شده‌اند. و ما به همة شما بسيار مديونيم، به شما، خانم رئيس‌جمهور كه به‌روشني اين جنبش را هدايت کرده‌ايد و مسير را نشان داديد، شعارها تصادفي به ميان نيامدند، بلكه نشان‌دهندة اين هستند كه چه كسي آن‌را هدايت مي‌كند و نشان دادند كه مردم ايران توانستند در هر گوشة کشور، صرف‌نظر از نژاد و منطقةشان، همة ايراني‌ها بپاخاستند و اين يک نمايش خيره‌کننده براي همة ما بود. مي‌خواهم به‌عنوان يک پارلمانتر پيشين که الآن در يک سازمان انسان‌دوستانه درگير هستم، بگويم كه به‌نظرم ما بايد كارهاي زيادي را در اروپا انجام بدهيم. به‌نظر من راهي که ما مي‌توانيم پيش برويم، اين است که همگي، شما در پارلمان‌هايتان، خواهان مسئوليت‌پذيري رهبران اروپايي بشويد؛ چه کار دارند مي‌کنند؟ چرا مواردي را كه در پيمان‌هاي اتحادية اروپا ثبت شده، دنبال نمي‌كنند؟ وظايف حقوق بشري وجود دارند و آنها بايد از آن پيروي کنند. چرا پيروي نمي‌کنند؟ توضيحشان چيست؟ ما بايد حداکثر تلاشمان را براي متوقف‌كردن اين وضعيت به‌عمل بياوريم و احساسات واقعي مردم اروپا را در همبستگي با مردم شجاع ايران نشان بدهيم، به‌خصوص با زنان شجاع ايراني که ما برايشان احترام بسياري قائليم. متشکرم خانم رئيس‌جمهور.