سخنرانی یوآنا موخا در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی یوآنا موخا

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

يوآنا موخا – نمایندة پارلمان لهستان، وزير پيشين ورزش و توريسم

خانم رئيس‌جمهور،

بايد بگويم از آن‌چه در فيلم ديدم بسيار تحت تأثير قرار گرفتم. من هنوز در خاطراتم تلاش براي آزادي در لهستان را دارم، بنابراين واقعاً اميدوارم شما در کشورتان از آزادي برخوردار باشيد. نمي‌توان بدون آزادي زندگي کرد. وقتي فريادهاي دموکراسي در ديکتاتوري‌ها بلند مي‌شود، اميدوارکننده است؛ به‌خصوص حضور گستردة زنان در قيام‌هاي ايران، دلگرم‌کننده است. مايلم دو نکته را برجسته کنم:

يکي برابري حقوق زنان و مردان است که در طرح 10 ماده‌يي شما خانم رجوي آمده است. براي رسيدن به اين هدف، من براي شما آرزوي موفقيت مي‌کنم، چون اين به معني تضمين و حفظ دموکراسي است. به‌نظر من بسيار مهم است که شما در اجلاس احزاب مردم (در شوراي) اروپا در استراسبورگ تأکيد کرديد که به‌عنوان مسلمانان بردبار، شما از انتخاب آزادانة پوشش حمايت مي‌كنيد و خواستار لغو فوري حجاب اجباري هستيد.

نکتة دوم اين است که ما در بهار عرب، با چالش‌هاي بسياري مواجه بوديم. هدف ما بايد كسب يک نتيجة دموکراتيک براي قيام مردم ايران باشد. بنابراين دقيقاً الآن حداکثر کمک بايد به اپوزيسيون دموکراتيک ايران ارائه شود تا در حد امکان، تحولات در مسير درست قرار داده شوند.

من قاطعانه در اين مورد مطمئن هستم که اروپا بايد خواست مردم را براي تغيير دموکراتيک در ايران به‌رسميت بشناسد و با مردم ايران ابراز همبستگي کند و واقعاً اميدوارم که ايران آزاد خواهد شد.