اعتصاب پزشکان طرحی در ۱۱۵ شهر میهن – ۲۵بهمن۱۳۹۶

اعتصاب پزشکان طرحی در ۱۱۵ شهر میهن – ۲۵بهمن۱۳۹۶

گفتگو با حسین میرداماد