رژیم زن ستیز آخوندی-ممنوعیت عکس زن بر روی مزار

 

 

رژیم زن ستیز آخوندی تابلوی جدیدی در امامزاده حسن سبزوار نصب کرد. بر روی این تابلو نوشته شده است:

افرادی که سنگ مزار عزیزانشان عکس خانم است در اسرع وقت نسبت به برداشتن عکس اقدام کنند در غیر اینصورت سنگ مزار آنها برداشته می شود

رژیم زن ستیز آخوندی-ممنوعیت عکس زن بر روی مزار