چرا میگوییم آخوندها هم‌اکنون در آستانه سقوط هستند؟

چرا میگوییم آخوندها هم‌اکنون در آستانه سقوط هستند؟

ارائه دلایل برای اینکه حکومت آخوندها امکان ادامه بقا ندارد