جلسه قیام مردم ایران خیزش جوانان برای سرنگونی رژیم آخوندی

جلسه قیام مردم ایران خیزش جوانان برای سرنگونی رژیم آخوندی

گزارش تلویزیون الاخباریه عربستان از جلسه مقاومت ایران در پاریس