شهرهای میهن، فعالیتهای یکانها و کانون های شورشی در شهرهای میهن

شهرهای میهن

گچساران :‌آتش زدن بنر بزرگ خامنه ای

تبریز: پراتیک تخریب پوسترهای خامنه ای و خمینی

آذربایجان غربی ـ نقده  :‌شعار نویسی

اصفهان :‌شعار نویسی مرگ بر خامنه ای

خوزستان ـ دزفول : شعار نویسی مرگ بر خامنه ای

مشهد :‌لگد کوب کردن بنر خمینی و خامنه ای

مشهد : شعار نویسی مرگ بر خامنه ای

هرمزگان ـ بندر عباس :‌ به آتش کشیدن عکس خامنه ای و خمینی