ناظر حقوق بشر سوريه: در بمبارانها غوطه شرقي در يك روز 94 نفر كشته شدند

 

 ناظر حقوق بشر سوریه

در حملات هوایی و زمینی رژیم اسد به منطقه تحت محاصره غوطه شرقی 94 غیرنظامی از جمله شماری زن و کودک کشته و 325 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری رویتر پانوس مومتزيس Panos Moumtzis هماهنگ کننده منطقه يي سازمان ملل براي بحران سوريه طی بيانيه يي گفت

” وضعيت انساني شهروندان غير نظامي در غوطه شرقي از كنترل خارج شده و بسياري از ساكنان گزينه بسيار كمي جز پناه بردن به زيرزمينها و سنگرهاي زيرزميني همراه با كودكانشان دارند.

دفتر سازمان ملل براي امور انساندوستانه ميگويد سو تغذيه بشدت در غوطه شرقي افزايش يافته و بندرت كمكهاي غذايي به ساكنان ميرسد.

..سازمان ملل ميگويد نزديك به 400 هزار نفر از مردم در غوطه شرقي زندگي ميكنند كه شامل شهركها و مزارع است كه از سال 2013 تا كنون تحت محاصره دولت سوريه قرار دارند.

ناظر حقوق بشر سوريه: در بمبارانها غوطه شرقي در يك روز 94 نفر كشته شدند