بیانیه جمعی از دانشجویان دورود لرستان در حمایت از قیام چهارشنبه سوری

اندازه متن
Aa Aa

 چهارشنبه سوری

جمعی ازدانش آموزان هوادارمجاهدین دردورود لرستان .

طی بیانیه یی از فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور برای تبدیل چهارشنبه سوری به قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی حمایت کردند. در این بیانیه با اشاره به قیام دی ماه امسال آمده است:

وظیفه ماست که در چهارشنبه سوری امسال، باردیگر آتش قیام را شعله ورتر کنیم وقیام تاآزادی را ادامه بدهیم .. شعله های قیام را با شعارمرگ برخامنه ای – روحانی هرچه بیشتر شعله ورمیکنیم

بیانیه جمعی از دانشجویان دورود لرستان در حمایت از قیام چهارشنبه سوری