مردم ایران با رژیم حاکم مخالف هستند

مردم ایران با رژیم حاکم مخالف هستند

بخشی از مقاله نخست وزیران سابق اسپانیا و کانادا در روزنامه وال استریت ژورنال