باید در کنار مردم ایران و قیام آنها ایستاد

باید در کنار مردم ایران و قیام آنها ایستاد

گزارشی از روزنامه اکسپرس انگلستان از مقاومت ایران – ۱۶اسفند۱۳۹۶