سروده زاینده رود – ۲۱اسفند۱۳۹۶

سروده زاینده رود – ۲۱اسفند۱۳۹۶

قطعه شعری به یاد زاینده رود و اعتراضات مردم اصفهان