به آتش  کشیدن سطلهای زباله توسط  جوانان در ناحیه یک تهران

به آتش کشیدن سطلهای زباله

در ساعت 17 در ناحيه يك تهران، جوانان قيام آفرين  6 سطل زباله متعلق به مراكز رژيم را آتش زده اند كه 3 سطل زباله كه تعدادي عكس خامنه اي جنايت كار نيز در داخل آن ريخته شده بود در خيابان اوستا در آتش ميسوخت در خيابان هاي اطراف نيز صداي ترقه و بمب لحظه اي خاموش نمی شد.

همزمان با چهارشنبه سوري آتشين در خيابانهاي ناحيه يك تهران  شعار نويسي عليه خامنه اي ادامه داشته است در داخل پارك اوستا نيز جوانان قيام آفرين به شعار نويسي علیه خامنه اي پرداختند

به آتش کشیدن سطلهای زباله توسط جوانان در ناحیه یک تهران