سپردن حفاظت از مراكز دولتي به قرارگاه ضد ثارالله و سپاه ضدمحمد تهران 

چهارشنبه سوري

براساس گزارشات دريافتي از درون  رژیم آخوندی نیروهای سرکوبگر انتظامی اعلام کرده اند بدليل گستردگي

شركت كنندگان در چهارشنبه سوري به تنهايي قادر به كنترل اوضاع  نخواهد بود و از سپاه پاسداران كمك خواسته اند

بدنبال اين درخواست  مسئوليت كنترل چهارشنبه سوري طبق هماهنگي بعمل آمده به  قرارگاه ضد ثارالله و سپاه ضد محمد درتهران سپرده شده است

از روز دوشنبه  چندين جلسه هماهنگي بين فرماندهان سپاه و نیروی و بسیجیان شهرداري نواحي مختلف تهران در ستاد بحران تشكيل شده است

در ستاد بحران حفاظت كليه مراكز سركوبگر و اماکن دولتي رژيم برعهده سپاه ضد محمد و قرارگاه ضد ثارالله گذاشته شده

و نیروی انتظامی در اماكن عمومي ظاهر خواهند شد.

سپردن حفاظت از مراكز دولتي به قرارگاه ضد ثارالله و سپاه ضدمحمد تهران