شروع آتش بازی در سنندج – شعارنویسی در تهران

شروع آتش بازی

قطعاتی کوتاه از شروع آتش بازی در سنندج – شعارنویسی در تهران – آماده باش و ترس نیریوهای سرکوبگر رژیم آخوندها در بندر عباس