قیام-تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی  در تهران

قیام

تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی  در تهران برای آزادی دستگیرشدگان قیام

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی امروز سه شنبه 22 اسفند در اعتراض به بازداشت و احکام سنگین

هم کلاسیهای خود تجمع کردند. دانشجویان تراکتهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود  روح جمعی نمرده است

دو روز پیش نیز دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران تجمع کردند و خواستار آزادی دانشجویان دستگیرشده در جریان قیام دیماه گردیدند

قیام-تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی  در تهران