وضعیت انتظار بیماران در درمانگاه بیمارستان دولتی مدنی کرج

وضعیت انتظار بیماران

بیماران برای گرفتن نوبت در درمانگاه بیمارستان مدنی کرج باید در صف های طویل آن هم در صحن حیاط درمانگاه منتظر بمانند در حالیکه یک قلم یک آخوند جلاد شاهرودی رئیس سابق قضائيه رژیم؛ با چپاول پولهای همین مردم؛ برای درمان به بهترین کلینیک های آلمان می رود.