پرتاب نارنجک به یک ساختمان دولتی در کنگاور

پرتاب نارنجک

جوانان قیام در کنگاور در استان کرمانشاه امروز به مناسبت چهارشنبه سوری    اولین نارنجک خود را به یک ساختمان دولتی کوبیدند.

پرتاب نارنجک به یک ساختمان دولتی در کنگاور