چهارشنبه سوری – قطعه فیلمهایی از جشن در ارومیه و کرمانشاه

چهارشنبه سوری – قطعه فیلمهایی از جشن در ارومیه و کرمانشاه